Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Haberler

Hac Müracaatlarına İlişkin Hususlar

1. 2012 yılı hac organizasyonlarına katılmak isteyenlerle ilgili müracaatlar; 27 Mart - 12 Nisan 2012 tarihleri arasında, 2011 yılında kur’aya katılanlar için “Kayıt Yenileme”, ilk defa müracaat edecekler için de “İlk Defa Kayıt Yaptırma” şeklinde iki ayrı kategoride yapılacaktır.

2. Kayıt yenileyecek veya ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarının;

a) 2011 yılında kur’aya katılıp kur’a sonrasında hacca gidemeyenlerin kayıtyenileme işlemleri internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacaktır. Ancak 2011 yılı ön kayıt dilekçesinde belirttiği il, ilçe, hac konaklama türleri ve birlikte kur’aya girecek kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatından vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yaptıracaklardır.

b) İlk defa kayıtyaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kur’aya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler, ön kayıtücretini bankaya yatırarak müracaatlarını internet ortamında Diyanet İşleri Başkanlığının http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan müftülüklerden temin ederek dolduracakları Form Dilekçe ile il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek de yapabileceklerdir.

3. Çeşitli masraflar için ilk defa kayıtyaptıracak hacı adayları kişi başına 15.-TL.’yi Başkanlığımızla protokol imzalayan ve web sayfamızda ilan edilen bankalardan birine yatıracaklardır. Kayıt yenileyenlerden ise her hangi bir ücret alınmayacaktır. Müracaattan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu paraları iade edilmeyecektir.

4. Doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak müracaatlarda nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunun/belgesinin bir sureti müracaat dilekçesine eklenecektir.

5. Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olmak üzere, hacı adayları internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapacakları müracaatlarında konaklama türleri ile bunlara dair yaklaşık hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, hac konaklama türlerinden birisini mutlaka tercih edeceklerdir.

6. Tercihlerin bağlayıcı olacağı, daha sonra hac tercihlerinde her hangi bir değişikliğe izin verilmeyeceği ve kur’alar da yapılan tercihe göre çekileceğinden, hacı adayları web sayfamızda duyurulan veya form dilekçede belirtilen hac konaklama tercihlerini bizzat kendileri dikkatli bir şekilde yapacaklardır.

7. Kayıtlar, T.C. kimlik numarası ile alınacak ve yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

8. Hacca götürülmek istenilen çocukların (“0” yaş dahil) da Kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet ortamında veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak ve bunlardan da 15.-TL. ön kayıt ücreti alınacaktır.

9. 2011 yılında çekilen kur’a sonucunda hacca gitmek üzere kesin kaydını yaptıran, ancak geçerli bir mazereti sebebiyle hacca gidemeyenlerin, hac dönemini kapsayan (hastalık, trafik kazası, vb.) mazeretlerini belirtir bir belgeyi ibraz ederek 2012 yılında hacca müracaat etmeleri halinde, bunlar kayıt yenileyenler statüsünde değerlendirilecek ve kur’a çekiminde ilk kayıt yılları baz alınarak kat sayı oranı uygulanacaktır.

10. 2012 yılında çekilecek kur’a sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenlerden kaydını yaptırmayanlara, gerek kayıt süresinde ve gerekse müteakip yıllarda bir hak verilmeyecektir.

11. 2012 yılında ilk defa kayıtyaptırmak isteyen bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanların, ileride mahrem birleştirme taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olamayacağından ve doğabilecek vize sorunlarından dolayı her hangi bir hak verilmeyeceğinden, bu durumda olanlar müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır.

12. Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi birinci derecede akrabaların birbirleriyle, her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek şartı ve grup halinde tek bir kur’a numarasıyla, engellilerin ise refakatçileri ile birlikte kur’aya katılma talepleri karşılanacak, bunun dışında kur’aya birlikte girme talepleri kabul edilmeyecektir.

13. Farklı il ve ilçelerde, farklı tarihlerde ve türlerde kayıt yaptırıp, çekilen kur’ada da ayrı ayrı kur’a numarası alanların, bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanamayacağından, bunlardan hacca birlikte gitmek isteyenlerin, müracaatlarını mutlaka birlikte aynı ilde, aynı tarih ve türde yapmalar gerekmektedir.

14. Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde, 2012 yılı hac müracaatını bu defa mahremiyle veya grubuyla birlikte yaparak tek numara ile kur’aya girmek isteyenlere uygulanacak kur’a kat sayısı; müracaat edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek rakama göre belirlenecek ve uygulama bu şekilde yapılacaktır.

15. Tek başına hacca gidemeyecek durumda olan engelli vatandaşlarımızın müracaatları, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kabul edilecektir.

16. Daha önce vekaleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

17. Daha önce hacca gidenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin Kayıtları silinecek, ön kayıtücreti yatırmışlarsa iade edilmeyecektir.

18. Süresi içerisinde müracaat etmeyen veya sisteme girilmeyen müracaatlar kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımız hac müracaat ve hac konaklama türü tercihlerini internet ortamında veya müftülüklere süresi içerisinde yapacaklardır.

19. Bankaya kayıt parasını yatırdığı halde internet ortamında kaydını girmeyen veya buna ait dekontu, usulüne göre doldurulmuş müracaat dilekçesi ile birlikte müftülüklere teslim etmeyenlerin ve kayıtnumarası da almayanların hac müracaatları kabul edilmemş sayılacak ve bu durumda olanların talep etmeleri halinde yatırmış oldukları kayıtücreti ise kendilerine iade edilecektir.

20. İnternet ortamından kayıtyapacakların; kayıtlarını tamamladıktan sonra kendilerine verilecek olan elektronik şifre ile yazıcıdan alacakları kayıt durumlarını gösterir çıktıları mutlaka muhafaza etmeleri gerekmektedir.

21. Elektronik şifreler kayıtsüresi içerisinde yapılacak itiraz ve düzeltmelerde ve hacla ilgili iş ve işlemlerin internet üzerinden takibinde kullanılacağından, bu şifrelerin de mutlaka muhafaza edilmesi ve ilgisi bulunmayan kişi veya kişilerce kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.

22. Kur’adan sonra yapılacak kesin Kayıtlar, ülkemiz resmi hac kontenjanına göre yapılacaktır.

23. Müracaatlardan sonra, iller bazında hac konaklama türlerine göre çekilecek kur’alar ve kesin Kayıtlara ilişkin kriterler ile alınacak ücretler bilahare belirlenecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Eklenme Tarihi : 30.3.2012

tüm haberler >

2018 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook