Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Peygamberimiz

Peygamberliğin Mekke Dönemi

1-Kuss Bin Sâide, Efendimizin Peygamberliğini Haber Veriyor

Kainatın Efendisine peygamberlik vazifesinin verilmesinden birkaç yıl önceydi.

Arabın Cahiliyye Devrinde iki meşhur panayırından ...

2-Peygamberimize Gaibden Ses Gelmeye Başlıyor

Kâinatın Efendisi otuz sekiz yaşına girince gaibden bazı sesler duymaya ve bazı taraflarda bir takım ışıklar görmeye başladı. Bazen de kendilerine gaibden...

3-İlk Vahiy Tebliğ Ediliyor

Ramazan ayının on altı gecesi geride kalmıştı.

Ve Ramazanın on yedisi Pazartesi gecesi idi.

Nur Dağı derin ve m&acir...

4-İlk Müslüman Hz. Hatice

Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira'daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kudsî risalet vazifesini y&...

5-Hz. Ali'nin Müslüman Oluşu

Hazret-i Hatice'nin tereddütsüz îmân edip Müslüman olması, Resûl-i Ekrem Efendimizi son derece memnun ettiği gibi, şevkini de a...

6-Hz. Ebû Bekir Müslümanların Safında

Hazret-i Ebû Bekir, eskiden beri Resûl-i Ekrem Efendimizin en yakın dostlarından biri idi. Samimi görüşür ve konuşurlardı.

7-Gizli Davetin Hız Kazanması

Hazret-i Ebû Bekir'in de Müslüman olmasıyla îmân ve İslâma gizli davet daha da hız kazandı. İslâma girme bahtiyarlığına erenl...

8-Hz. Bilâl-i Habeşî'nin İşkenceye Uğraması

Gizli davet devresinde İslâm ile şereflenen ve bundan dolayı müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kalan ilklerden biri de Bilâl-i Habeşî d...

9-Hz. Osman Müslümanların Safında

Resûl-i Ekrem Efendimiz, henüz açıktan halka peygamberliğini ilân etmemişti. Bu devrede de, Hz. Ebû Bekir, son derece büyük b...

10-Talha Bin Ubeydullah'ın Müslüman Oluşu

Hz. Osman'ın İslâmın saâdet dolu sinesine konuşunu Hz. Talha bin Ubeydullah takip etti.

Ticâret maksadıyla bir seyahâ...

11-Halid Bin Said'in İslâm'a Girişi

İslâma gizli davet devri henüz devam ediyordu.

Bu sırada Müslümanlar safına Kureyş'in mümtaz bir şahsiyeti daha kat...

12-Sa'd Bin Ebî Vakkas'ın İslâmiyetle Şereflenmesi

Sa'd bin Ebî Vakkas, henüz on yedi yaşlarında hareket ve heyecan dolu bir gençti. Bu sırada bir rü'yâ gördü: Zifirî bir ...

13-Ebû Zerr-i Gıfarî'nin İslâmla Şereflenmesi

İslâmın ebedî nûru, gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu. İlk Müslümanlar bütün sa...

14-Habbab Bin Eret'in Müslüman Olması

Habbab bin Eret, Ümmü Anmar adında İslâm düşmanı bir kadının azadlı kölesi idi. Demirci idi, kılıç yapardı. Peygamber Efendimizle &o...

15-Peygamberliğin İlânı ve Dâvetin Birinci Safhası

Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din, elbette gizli kalamazdı. Madem, insanlığı maddî manevî huzur...

16-Dâvetin İkinci Safhası: Mekkelilere Safâ Tepesinden İlk Hitap

Tebliğ dairesi tedricen genişliyordu. Açıktan îmân ve İslâma davet, inanmış ruhları sevinci ile okşarken, şirkin kirinden kendini kurtaramam...

17-Peygamberimiz ve Müslümanlar Dâru'l-Erkam'da

Efendimizin peygamberliğinin beşinci senesi. Milâdî, 615.

Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı,...

18-Bütün Bunlar İmtihandı

İlk Müslümanların maruz kaldıkları bu işkence, eziyet ve hakaretler, karşı karşıya bulundukları güçlükler ve mâniler Allah tarafında...

19-Müşriklerin Yeni Tertipleri

♦ Ebû Tâlib'e Şikayet

Başvurulan tertip, eziyet ve işkencelerin hiç biri Resûl-i Ekre...

20-Habeşistan'a Hicret

Bi'setin 5. senesi, Receb ayı (Milâdî, 615).

Müşriklerin her gün biraz daha şiddetini arttıran eziyet, hakaret ve işken...

21-Kırkıncı Müslüman Hazret-i Ömer

Bi'setin 6. senesi Zilhicce ayı (Milâdi; 616).

Emsalsiz kahramanlardan biri olan Hazret-i Hamza'nın Müslümanlar safına katılm...

22-İkinci Müslüman Kafilesi Habeşistan'a Hicret Ediyor

Bi'setin 7. senesi (Milâdî 616).

Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman kafilesi, daha önce de belirttiğimiz gibi, ...

23-Şakk-ı Kamer Mu'cizesi

Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden bir çok mu'cizeye şâhid oldukları halde, yine de inad ve inkârlarınd...

24-Hz. Ebû Bekir'in Ubey Bin Halef ile Bahse Girmesi

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, peygamber olarak gönderildiği sırada Doğu Roma ile İran, dünyanın en büyük devleti idiler.

25-Müslümanlara Karşı Boykot

Bi'setin 7. senesi (Milâdi: 617).

Bu tarihe kadar İslâmın inkişâfına mani olmak gayesiyle müşrikler tarafından girişil...

26-İslâmın Yayılması ve Efendimize Yapılan İlâhî İkaz

♦ Bir Grup Hıristiyanın Müslüman Olması

Boykot uygulamasının kaldırılması Peygamberimiz ve Ashab-ı Kirama ge...

27-Hüzün Yılı

Üç senelik müşrik ablukasından kurtulmanın sevincini acı olaylar takib etti. Acı hâdiseler zincirinin ilk halkası, Resûl-i Ekremin d&oum...

28-Resûlullah Tebliğe Devam Ediyor

♦ Peygamberimizin Hz. Âişe İle Nişanlanması

Hz. Hatice Validemizin vefatı ile Resûl-i Kibriyâ Efendi...

29-İsra ve Mi'Râc Mu'cizesi

Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan İsra*

30-Peygamberimizin Kabileleri İslâma Dâveti

Resûl-i Ekrem, Tâiflilerin insafsız ve âdice hücum ve hakaretlerine hedef olduktan sonra, Mekke'ye döndüğünde müşriklerin ...

31-Akabe Bîatları ve Medine`de İslâmın Yayılması

♦ Birinci Akabe Bîatı

Bi'setin 12. senesi (Miladî: 621).

Bi'setin 11. yılında Aka... 

2019 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook