Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim   
Genç Hacılar|Hac|Hac İlmihali|Hac Duaları|Umre|Peygamberimiz|Kur`an-ı Kerim
 
Peygamberimiz

Peygamberliğin Medine Dönemi

1-Medine'ye Hicretin Başlaması

Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe bîatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önünde yepye...

2-Peygamber Efendimize Hicret İzninin Verilmesi

Kureyş müşrikleri Resûl-i Ekrem Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak için kat'î karar almışlardı ve bunun için faâliyetle...

3-Peygamber Efendimizin Medine'ye Gelişi

Medineli Müslümanlar, Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Mekke'ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlardı. Bunun için her gün ...

4-Medine'ye Giriş

Peygamber Efendimiz, Rânûna mevkiinde Cuma namazını kıldıktan sonra tekrar devesine bindi ve yularını boynuna doladı. Arkasında Hz. Ebû Bekir, etra...

5-Mekke Devrinin Bir Hülâsası

Resûl-i Ekrem Efendimizin Medine'ye hicretleriyle on üç senelik Mekke devri geride kalmış oluyordu. İslâm tebliğ tarihinde mühim bir yer...

6-Medine ve Ahalisi

Resûl-i Ekrem Efendimizin hicretiyle Medine, İslâm merkezi haline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan o zamanki Medine ve ahalisi hakkında kısaca mâlumat ...

7-Muhacirlerle Ensâr Arasında Kardeşlik Kurulması

Allah rızası için herşeyini bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan Muhacir Müslümanlara, Medineli Müslümanlar muhabbet ve samimiyetle kuca...

8-Mescidi Nebevî'nin İnşâsı

Hicretin 1. senesi. Milâdi 622.

Resûl-i Ekrem, Medine'ye teşrif buyurduklarında, içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, ge...

9-Ezan Okunmaya Başlanması

Hicretin 1. senesi. Milâdî 622.

Mekke'de iken Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyor, namazlarını kimsenin görem...

10-Peygamberimizin, Ev Halkını Mekke'den Getirtmesi

Medine'ye hicret eden Peygamberimiz, hanımı Hz. Sevde, kızları Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Zeynep ile nişanlısı Hz. Aişe'yi Mekke'de bırakmak zo...

11-Ashâbı Suffa

Kıble, henüz Kâbe tarafına çevrilmeden önce idi. Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yap...

12-İlk İslâm Devleti

Peygamber Efendimiz, on üç senelik Mekke devrinde mesâisini tamamıyla îmân esaslarını anlatmaya hasretmişti. Bu îmânî...

13-Müşriklere Mukabeleye İzin Verilmesi

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke'de harb ve cihâda izinli değildi. Allah'tan aldığı emirler gereği bütün mesâisini îmân esaslar...

14-Her Tarafa Seriyyeler Gönderilmesi

Mekkeli müşrikler herşeye rağmen, Peygamberimiz ve Müslümanların peşini bırakmış değillerdi. Medine'deki Yahudî ve münafıklarla el altından...

15-Hicretin 1. Senesinin Mühim Bazı Hâdiseleri

♦ Ashabdan Es'ad bin Zürâre ile Gülsüm bin Hidm'in Vefâtı

Gülsüm bin Hidm, Ens&ac...

16-Seriyye ve Gazâlar

♦ Buvat Gazâsı

Hicretin 2. senesi, Rebiülevvel ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz, beraberinde 200 Muhacir...

17-Kıble'nin Mescid-i Haram'a Çevrilmesi

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ile Müslümanlar, Medine'de namazlarını Allah'ın emriyle Peygamberler makamı olan Kudüs'e, yâni Beytü'...

18-Bedir Muharebesi

Hicretin 2. senesi, 17 Ramazan, Cuma (Mîlâdî: 13 Mart 624).

♦ Kureyş'in Ticâret Kervanı

<...
19-Münafıkların Ortaya Çıkması

Peygamber Efendimiz, Medine'ye teşrif ettiklerinde orada Müslüman Araplar, müşrik araplar, ehl-i kitap olan Yahudiler ve çok az sayıda da Hıris...

20-Benî Kaynuka Gazâsı

Hicretin 2. senesi, Şevvâl ayı (Milâdî 624).

Müslümanların Bedir Harbinden parlak bir muzafferiyetle çıkma...

21-Hicretin 2. Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri

♦ Ramazan Orucunun Farz Kılınması

Ramazan orucu, Kıble'nin Kâbe tarafına çevrilişinden bir ay sonra, Peyg...

22-Şâir Ka'b Bin Eşref'in Öldürülmesi

Kâ'b bin Eşref, muhteris bir Yahudî, meşhur bir şâirdi. Bilhassa muhteşem Bedir muzafferiyetinden sonra, kıskançlık ve düşmanlığından P...

23-Peygamberimizin Yeni Evlilikleri

♦ Peygamberimizin Hz. Hafsa ile Evlenmesi

Hicretin 3.senesi, Şaban ayı.

Uhud savaşından iki ay...

24-Uhud Savaşı - 1

Hicretin 3. senesi, 7 Şevvâl, Milâdî 625.

Kureyş müşrikleri Bedir'de uğradıkları hezimetin acısını bir türlü...

25-Uhud Savaşı - 2

♦ Harbin Seyrini Değiştiren Hâdise

Düşman ikiye bölünüp sürâtle harp yeri...

26-Reci' Vak'ası

Hicretin 4. senesi, Sefer ayı.

Uhud Harbinden sonra Müslümanların harpteki mağlubiyetleriyle zaafa uğradıkları zannına kapılan etr...

27-Bi'r-i Maûna Faciası

Hicretin 4. senesi, Sefer ayı idi. Benî Âmir Kabilesinin efendisi ve reisi Ebû Berâ' Âmir bin Mâlik, Peygamberimizi ziyaret maksa...

28-Benî Nadir Gazâsı

Hicretin 4. senesi, Rebiülevvel ayı (Milâdî 625).

Benî Nadir, Harun'un (a.s) neslinden gelen zengin ve güç...

29-Peygamberimizin, Hz. Ümmü Seleme ile Evlenmesi

Asıl ismi Hind olan Hz. Ümmü Seleme, Mahzumoğulları Kabilesinden Ümeyye bin Muğire'nin kızı idi. Kocası Abdullah bin Abdü'l Esed, İslâmiyet...

30-Dûmetü'l-Cendel Gazâsı

Hicretin 5. senesi, Rebiülevvel ayı. (Milâdî, 626)

Birkaç Arap kabilesi Medine'ye on beş gece uzaklıkta bulunan Şam b...

31-Peygamberimizin Hz. Zeynep Bint-i Cahş'la Evlenmesi

Hicretin 5. senesi, Zilkâde ayı.

Hz. Zeynep binti Cahş, Resûl-i Ekrem Efendimizin halası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in ...

32-Benî Müstalık Gazâsı

Huzaâ kabilesinden Benî Müstâlik oymağının reisi Hâris bin Ebî Dırar, kabilesiyle birlikte etrafta sözünü geç...

33-Peygamberimizin Hz. Cüveyriye ile Evlenmesi

Hz. Cüveyriye, Benî Müstalık Kabilesi reisi Hâris bin Ebî Dırar'ın kızı idi. Müreysi Gazâsında alınan esirlerden biri de kendi...

34-İfk Hâdisesi

Zâhiren îmân etmiş görünüp, hakikatte îmân etmemiş münâfıklar gürûhu, her zaman her fırsatta Res&u...

35-Hendek Savaşı

Hicretin 5. senesi, 29 Şevval. Milâdî 24 Ocak 627.

Uhud Harbinden iki yıl sonra vuku bulan Hendek Muhârebesi, İslâm&i...

36-Benî Kurayza Gazâsı

Hicretin 5. senesi. (Milâdî 627)

Benî Kurayza Yahudilerinin Peygamber Efendimizle olan anlaşmalarına göre, Hendek Muh...

37-Hicretin 5. Senesinin Mühim Diğer Bazı Hâdiseleri

♦ Müzeynelerin Müslüman olmaları

Medine yakınlarındaki ikâmet etmekte olan Müzeyne Kabilesin...

38-Kurata Seferi

Hicretin 6. senesi, Muharrem ayı.

Bu tarihte, Peygamber Efendimiz (a.s.m.), Ashabdan Muhammed bin Mesleme Hazretlerinin kumandasında otuz ki...

39-Benî Lihyan Seferi

Hicretin 6. senesinin Rebülevvel ayı başları.

Benî Lihyanlar, Hicretin dördüncü yılında Bi'ri Maûna mevkiind...

40-Gâbe-zû Kared Gazâsı

Hicretin 6. senesinin Rebiülahir ayı.

Ebû Zerr (r.a.), Medine-i Münevvereye üç saat mesafesi olan Gâbe Mer...

41-Îs Seferi

Hicretin 6. senesinin Cemaziyelevvel ayı.

Kureyş müşriklerine âit bir ticaret kervanının Şam'dan Mekke'ye doğru gitmekte olduğu M...

42-Peygamberimizin Abdurrahman Bin Avf'ı Dumetü'l-Cendel'e Göndermesi

Hicretin 6. senesinin Şaban ayı.

Bu tarihte Peygamber Efendimiz, Abdurrahman bin Avf Hazretleri kumandasında yedi yüz kişilik bir birli...

43-Umre Seferi

Hicretin 6. senesi, Zilkâde ayı (Milâdî 13 Mart 628)

Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir gece rüyâsında hiç...

44-Rıdvan Bîatı

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Hz. Osman'ın müşrikler tarafından şehid edildiği haberini duyunca son derece müteessir oldu. Kureyş'in bu hareketi k...

45-Hudeybiye Antlaşması

♦ Hudeybiye* Antlaşması

Hicretin 6. senesi, Zilkâde ayı. (Milâdî 628)

Rıdva...

46-Ebû Basîr, Kureyşlilerin Ticaret Yollarını Kesiyor

Peygamber Efendimizin, Hudeybiye'den Medine'ye dönüşü üzerinden pek fazla bir zaman geçmemişti.Bu sırada İslâmiyetle müşerref o...

47-Peygamberimizin, Hükümdarları İslâma Dâveti

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m.) dini ve dâveti umumidir. Hitabı, bütün insanlığadır. Diğer Peygamberler gibi bir kavme, bir kabileye, bir mill...

48-Habeş Necâşisi'nin İslâma Dâvet Edilmesi

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı idi. Peygamber Efendimiz, ilk önce Amr bin Ümeyye'yi, eline şu mektubu vererek, Habeş Necaşîsi Ashame'ye gönder...

49-Heraklius'un İslâma Dâvet Edilmesi

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Ashabdan Dihye bin Hâlife el-Kelbî'ye de bir mektup vererek ona da Rum Kayseri H...

50-Kisrâ'nın İslâma Dâvet Edilmesi

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı. (Milâdî 628.)

Hükümdarları, İslâma dâvet kararı alan Resûl-i Kibriy...

51-Mukavkıs'ın İslâma Dâvet Edilmesi

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı. (Milâdî 628.)

Bu tarihte, Ashabdan Hatıb bin Ebî Beltaa, Peygamber Efendimizden aldığı Mu...

52-Gassan Hükümdarlarının İslâma Dâvet Edilmesi

Gassanîler, Suriye'de oturan en güçlü kabilelerden biri idi.

Hicretin 7. senesi Muharrem ayında, Peygamber Efendimiz, ...

53-Yemâme Emîrinin İslâma Dâvet Edilmesi

Yemâme hükümdarı Hevze bin Ali Hıristiyandı.

Peygamber Efendimiz, Hicretin 7. senesi Muharrem ayında bu hükümdarı d...

54-Hayber'in Fethi

Hicretin 7. senesi Muharrem ayı sonları. (Milâdî 628.)

Hayber, volkanik bir arazi üzerine kurulmuş, kuvvetli ve sağlam yedi ...

55-Kazâ Umresi

Hicretin 7. senesi, Zilkâde ayı. (Milâdî 628.)

Bu tarihten bir sene önce, Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiramın K&aci...

56-Hicretin 7. Senesinin Diğer Bazı Önemli Hâdiseleri

♦ Hz.Ömer'in Türebe'ye Gönderilmesi

Peygamber Efendimiz, Havazin Kabilesinden dört oymağın, Medine...

57-Hz. Zeynep'in Vefâtı

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin sekizinci senesine kızı Hz. Zeyneb'in vefatı hadisesi ile girdi.

Hz. Zeyneb, Resûl-i Ekrem Efen...

58-Amr Bin Âs, Hâlid Bin Velid ve Osman Bin Talha`nın Müslüman Olması

Hicretin 8. senesi, Sefer ayı.

Peygamber Efendimizle Müslümanların, Hz. Zeyneb'in vefâtıyla Hicretin sekizinci senesine ü...

59-Benî Mürre Seferi

Hicretin 8. senesi, Sefer ayı.

Hendek Muharebesinde, Müslümanları muhasara altına alan Ebû Süfyan bin Harb komutasındaki...

60-Mû'te Muharebesi

Hicretin 8. yılı Cemâziye'l-Evvel ayı. (Milâdî 629.)

Peygamber Efendimiz, sadece büyük devletlerin hükü...

61-Mekke'nin Fethi -1

Hicretin 8. senesi, Ramazan ayı, Cuma günü. (Milâdî, Ocak 630.)

Mekke, yeryüzünde Tevhidin timsali ilk M&acir...

62-Mekke'nin Fethi -2

♦ Peygamberimizin Mekke'ye Girişi

Peygamber Efendimiz, Mekke'ye girmek için ordusunu dört kola ayırdı:

...
63-Peygamberimizin Hz. Safiyye ile Evlenmesi

Hayber Fethinde esir alınanlar arasında Hz. Safiyye de bulunuyordu.

Asıl ismi Zeyneb olan Hz. Safiyye, Benî Nadir reisi Huyey bin Ahtab...

64-Huneyn Muharebesi

Hicretin 8. yılı, 5 Şevval, Cumartesi. (Mîlâdî 27 Ocak 630)

Mekke'nin fethi ile Kureyş'in hemen hemen tamamı İslâmiye...

65-Tâif Kuşatması

Huneyn Harbinde, Müslümanlar karşısında hezimete uğrayan Sakifliler, yurtları olan Tâif'e gidip sığınmışlardı. Şehrin kapılarını üzerlerine kapa...

66-Umman Hükümdarı ve Kardeşlerinin İslâma Dâvet Edilişi

Hicretin 8. Senesi, Zilkâde ayı.

Peygamber Efendimiz, Mekke'nin fethi ve Huneyn muzafferiyetinin verdiği sevinç ve huzur i&ccedi...

67-Bahreyn Hükümdarının Müslüman Oluşu

Hicretin 8. senesi, Zilkâde ayı sonları.

Peygamber Efendimiz, İslâma dâvet etmek üzere, Alâ bin Hadramî'yi...

68-Hz. İbrahim'in Dünyaya Gelişi

Hicretin 8. senesi, Zilhicce ayı.

Bu tarihte Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim dünyaya geldi. Hz. Mâriye'den olan Hz. İbrahim, Pe...

69-Şair Kâ'b Bin Züheyr'in Müslüman Olması

Kâ'b bin Züheyr, büyük bir şâirdi. Babası Züheyr, sayılı Arap edip ve şâirleri arasında yer alırdı. İki oğlu Kâ'b ile B&u...

70-Hicretin 8. Senesinin Diğer Mühim Hadiseleri

♦ Umene bin Hısn'ın Müslüman Olması

Uyeyne bin Hısn, Gatafanların reisi idi. İslâm nûrunun g&uum...

71-Etrafa Vali ve Zekât Memurlarının Gönderilmesi

Hicretin 9. senesi Muharrem ayı. Bu tarihe kadar bir çok kabile İslâmla şereflenmiş, birçok memleket de İslâm topraklarına katılmıştı. Bu m...

72-Peygamberimizin Necâşinin Cenaze Namazını Kılması

Hicretin 9. senesi, Recep ayından bir gündü.

Hz. Resûlullahın etrafında birçok Sahabî vardı.

73-Peygamberimizin Bir Ay Hanımlarından Uzak Kalması

Hicretin dokuzuncu senesinde, İslâm nûru bütün haşmetiyle Arabistan Yarımadasını kucaklamıştı. Hz. Resûlullahın elinde artık bir ç...

74-Tebük Gazâsı

Hicretin 9. senesi, Receb ayı. ( Milâdî 630.)

Hicretin dokuzuncu senesi, İslâmın Arabistan Yarımadasında Bütün ha...

75-Hz. Ümmü Gülsüm'ün Vefâtı

Hicretin 9. senesi. Resûl-i Ekrem Efendimiz kerimesi ve Hz. Osman'ın zevcesi Hz. Ümmü Gülsüm Hicretin dokuzuncu senesinde vefat etti. (İsab...

76-Sakif Kabilesi Heyetinin Medine'ye Gelişi

Hicretin 9. senesi, Ramazan ayı.

Urve bin Mesûd Sakif Kabilesinin en çok sevilen reislerinden biri idi. Mekke fethinden sonra H...

77-Benî Hilâl Heyeti

Resûl-i Ekreme, bîat etmek üzere Medine'ye gelen heyetler arasında Benî Hilâl Kabilesi temsilcileri de bulunuyordu. Bunlar, Abd-i Avf bi...

78-Abdullah Bin Übeyy'in Ölümü

Abdullah bin Übeyy bin Selûl, münâfıkların reisi idi. Hz. Resûlullahın aziz şahsiyetini nazarlardan düşürmek, İslâmiyetin...

79-Haccın Farz Kılınması

İslâmın beş şartından biri olan hac, Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındı.814

&...

80-Hicretin 9. Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri

♦ Urve Bin Mes'ud'un Müslüman Olması ve Şehadeti

Urve bin Mesûd, Tâiflilerin ileri gelenlerinden...

81-Hz. İbrahim'in Vefatı

Hicretin 10. senesi, Rebiülevvel ayının onuncu günü, Salı.

Peygamber Efendimizin mübârek kalbi, bütün ins...

82-Halid Bin Velid'in Necran'a Gönderilmesi

Hicretin 10. senesi, Rebiülevvel ayı. (Milâdî 631.)

Resûl-i Ekrem Efendimiz bu tarihte Hz. Halid bin Velid'i dört...

83-Müslüman Beldelere Vali ve Zekât Memurları Gönderilmesi

Hicretin onuncu senesinde, İslâm güneşi bir çok beldede bütün haşmetiyle parlamaya başlamıştı. Bu sırada Peygamber Efendimiz, İslâm... 

2019 genchacilar.org

Soru-Cevap
Ziyaret Öncesi Pratik Bilgiler
Takyettin Karakaya
Ziyaret Mekânları
Hac Terimleri Sözlüğü
Görsel Galeri
Hac TV
Umre Programları

Twitter
Facebook